Peragion

Peragion

Bakgrund

Peragion är ett feodalt kungarike med Staden Brecindon som huvudsäte. Riket är uppbyggt på ruinerna av Uppvaknandets gamla riken, och huvudstaden likaså. Brecindon ligger på ett antal öar i floden Amner vid den väldiga fästningen Ostamar.

Landet är ett feodalt samhälle där adeln och prästerskapet har mest inflytande (om vart annat, beroende på fråga). Handelsmännen, hantverkarna, soldaterna och bönderna har inflytande som är mycket mindre. Peragion är uppdelat i 5 hertigdömen och en konungamark som sträcker sig några fjärdingsvägar runt brecindon.

Det har en historia av konflikt och man kan finna ruiner från gamla kulturer som erövrat landet ett flertal gånger eller gamla alviska boningar.

Det var när Chuzul smidde järnkronan och förenade de fem stammarna han kröntes i Stål och kom att kallas Järndraken. Han utropade det eviga Peragion efter sin fru Peragia.

Tre ätter är av Järndrakens blod och Konungamakten har genom rikets historia bevarats inom dessa. Det är dock svårt att följa kronans historia då varje gång en ätt lyckats lägga beslag på det kungliga ämbetet har de gjort ändringar och påhitt i arkiven till den grad att även de mest briljanta av historiker har svårt att utröna den egentliga sanningen.

Peragion är ett feodalt samhälle där adeln och prästerskapet har mest inflytande (om vart annat, beroende på fråga). Handelsmännen, hantverkarna, soldaterna och bönderna har mycket mindre inflytande.

I den östligaste punkten i Peragion, där sundet mot Zenthalia finns står en koloss i vit sten i form av en kvinna iförd ceremoniell dominarustning av mycket gammal typ. I hennes hand finns en fackla som inte lyser längre. Det sägs att facklan slocknade när den siste järndraken störtades och Peragion föll samman som rike. Hon är en avbildning av en av havsgudens tvillingdöttrar. Hennes namn är Melia och mitt över sundet står hennes tvillingsyster Ara. Kolosserna är identiska men endast Aras fackla brinner med en vit låga. Båda kolossernas facklor har lyst med magiska sken (eller brunnit med vit låga)sedan tidernas begynnelse. Kolosserna kallas systrarna eller tvillingarna. Sundet mellan dem kallas Ranons sund.

Peragions ädlingar

I peragion finns 5 st hertigdömen (av tradition, deras geografi förändras under årens lopp men huvudstäderna är i de flesta fall de samma). Det är ur hertigafamiljernas led som peragions kungar träder. Alla har egentligen samma rätt till kronan medan vissa anser sig ha större rätt genom att de är järndrakar. Bevisen för att vara järndrake varierar och bedöms alltid av någon religiös företrädare. Vart och ett av hertigdömena har rätt att utdela 3 titlar greve och 5 vicomter. Under det lagret adelsmän är det inga regler hur många baroner, lorder etc. som ska finnas i ett visst hertigdöme men en lista från varje hertigdöme på alla ädlingar lämnas alltid in till konungens skrivare i brecindon på skrivardagen, 3 dagar efter vårdagjämningen.

Järnbloden

Det finns som ovan nämnt 3 ätter av järndrakar i Peragion (rent spelmässigt har alla järndrakar Ironblooded trait) de sista 2 är ätter som utvandrat och tjänar som kungar i Zenthalia och Tiratur.

De fem kronorna-peragions hertigdömen

Längst i öst finns hertigdömet Cathasor, landets kol och järnmalmsreserv. Familjen Foray har varit hertigar där i hundratals år och de har alltid varit hänsynslösa affärmän som använt utländska slavar till arbeten i gruvorna. Detta har kritiserats starkt av andra hertigar genom åren men eftersom de har så stort ekonomiskt inflytande över kronan så har kungar av tradition endast kritiserat dem lätt och i stort sett hållit dem om ryggen.

Appedix, Järnbloden

Kungen av Zenthalia, Vandros Meradon som överlämnat makten till ett religiöst råd som fungerar som statsmakt. Meradon själv leder rådet i egenskap av Exark.
Kungen av Tiratur Sandoval Banniser där ätten Banniser är sanna järnblod som nyligen återtagit tronen från ätten Canner.

Lag och rätt

Rättsystemet reflekterar ståndssamhället. Varje stads länsherre, eller liknande, avgör de tvistemål där de ofrälse inte kommer överens. Givetvis kan denne länsherre delegera denna uppgift om så önskas. Om en ofrälse står mot en adelsman i tvist så finns ingen som skulle fälla adelsmannen oavsett brott. Det hela kan kompliceras om en adelsman väljer att representera den ofrälse i tvisten.

Chuzul var inte bara den förste järndraken han var också den kung som införde dominuslagen. Det är ett antal chevalereska lagar som alltid följs av domines. Här följer några exempel:

  1. Arvsrätten för titlar går från far till äldste son. Om det inte finns en äldste son går titeln till Farbrorn. Finns ingen farbror går den till Modern. Finns ingen Moder går den till dottern och finns ingen av dessa tillfaller den faderns kusin men detta kan endast ske med konungens godkännande. Arvsrätten för kronan är liknande men om den styrande ätten försvunnit eller liknande, det står diplomatiskt formulerat i lagtexten så ska ett råd av alla peragions hertingar formas. Vid undantag ska Visconter och grevar delta. Rådet kallas “Tronföljarrådet” och har 5 dygn på sig att utse nästa konung. Dagar då tronföljarrådet hålls är det förbjudet att bära vapen i Brecindon samt att ingen hird får föras inom 5 fjärdingsväg från staden. Stadsvakten svarar endast inför högste Zeudenprästen och denne är den som ansvarar för säkerhet och att kommersen fortgår trots vapenförbud och liknande. Historiskt sett har Zeudenprästerna stängt alla krogar i staden (generellt serveringsförbud av Starksprit, vin, öl, cider och mjöd) och delat ut blygsamma summor som ersättning till krögarna. Om en kung kungörs inom 5 dagar blir det stor fest och kungen går cortege genom Brecindon till Kandaketorget där han ska hålla sitt första tal. Under denna parad måste mat och godsaker delas ut för 6 talenter som minst (det är dyrt att bli kung).
  2. Lägsta ålder för arvsrätten är 10 år.
  3. Kungen är den enda som kan utfärda tillstånd att driva marknad, auktorisera handelshus, bryta sten, eller annan form av utvinning eller liknande. Skatten till krona och trossamfunden uppgår tilsammans till ca 45% av avkastningnen om inte annat förhandlats fram, dock minst 30%.
  4. Lorder är konungens förlängda arm. Lorden verkställer kungens lag.
  5. Lorder har rätt att skaffa sig och hålla en hird. Alla andra har endast den rätten ifall de får exklusiv rätt av kronan och fogar sig till att betala hirdskatt. En hird utan lordbrev är olaglig och är att betrakta som ett rövarband.
  6. Kunskapsgillen, universitet och liknande institutioner får endast upprättas om kungen har utfärdat tillåtelse om det. För att få kungens tillåtelse är det bra att ha rekommendationer från lärda heliga män ifrån ett antal berörda trossamfund. Denna regel har kritiserats starkt eftersom den ger religionen stort inflytande över kunskapare över hela peragion. I tiratur är denna regel avskriven sedan 55 år tillbaka.
  7. Straffet för de värsta brotten i Peragion är stegling, vilket har sitt ursprung i hur Galarung fjättrade de ovärdiga människorna vid det brinnande hjulet.

Klimat

Peragion har ett klimat som både kan vara barmhärtigt och farligt. Sommaren är lång och varm och jordbrukarna har möjlighet att få ut flera skördar ur jorden, vilket gör sommaren till en tid av välstånd. I stark och klar kontrast till detta står den långa och kalla Vintern. Det är inte ovanligt att hela städer isoleras under veckors tid på grund av det massiva snönederbörden. Därför är hushållning med resurser av yttersta betydelse för stadsadministrationen.

Detta klimat har inverkan på hur stadsbelägringar av städer går till i Peragion. En belägring måste påbörjas under våren för att förhindra staden i fråga från att samla på sig mat. Annars blir de belägrande trupperna mer härjade av vintern än de i staden.

Demografi

Människorna är de som finns mest av i landet och alla andra varelser är mycket sällsynta och håller till i regioner långt bort från de befolkade delarna av landet.

Det faktum att Peragion ligger längs med den stora handelsleden har gjort det till en kulturell smältdegel. och i de mest trafikerade städerna kan man i stort sett träffa på vilken kultur som helst, allt ifrån barbarer från norr till österns ökenriddare, söderns krigarfolk eller avlägsna nubier.

Det har en historia av konflikt och man kan finna ruiner från gamla kulturer som erövrat landet ett flertal gånger eller gamla alviska boningar.

Entaker

Se omvärldsgeografin.

Fesker

Religion

I Peragion lever man med tron att gudarna finns bland oss. Tron på gudarna är nästan alltid närvarande i folks handlingar. Offer eller enklare böner sker alltid till den rätte guden inför en viktig händelse; innan en längre resa till havs offrar man till Ranon, havsguden, och innan någon går till krig ber man till Galmon, krigsguden. Ett fåtal personer väljer att ägna hela sitt liv åt en gud, munkarna och nunnorna. Dessa lever i och runt sin gudoms tempel och lever normalt på de allmosor som skänks till templet.

Det är vanligt med statyer av de olika gudarna runtom i Peragions större städer. Dessa har ofta blivit uppställda inför en viktig händelse i stadens historia. En typisk sådan staty är den minnesvärda Zeudenstatyn som reser sig mer än 20 famnar uppåt på tempelklippans högsta punkt i Brecindon. Denne staty sägs ha blivit rest straxt efter att Järndraken kröntes för att ge Järndraken visheten att styra riket.

Peragion

Acherons öde pastej pastej